Gizlilik Politikası

İş bu Aydınlatma Metni internet sayfamızı ziyaret eden ziyaretçilerimizin, kişisel verilerinin kullanıma ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olan YASİN IŞIKLI – ERSİN HOCA İNTERAKTİF EĞİTİM HİZMETLERİ ŞTİ. (Bundan sonra "şirket” olarak anılacaktır.) tarafından Kişisel Verilerinizin toplanma şekilleri, Kişisel Veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Web sitesinin kullanılması halinde işbu aydınlatma metni tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacaktır. YASİN IŞIKLI – ERSİN HOCA İNTERAKTİF EĞİTİM HİZMETLERİ ŞTİ. Bu Aydınlatma Metni hükümlerini dilediği zaman sair yerlerde yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. YASİN IŞIKLI – ERSİN HOCA İNTERAKTİF EĞİTİM HİZMETLERİ ŞTİ. yaptığı güncelleme ve değişiklikler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. KVKK uyarınca kişisel veri sahibi olarak paylaştığınız Kişisel Verileriniz Veri Sorumlusu olarak belirlenen Şirket tarafından aşağıda belirtilen kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. 1. TANIMLAR ve KISALTMALAR İşbu Aydınlatma Metninde geçen; Çerez: Ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarını, Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, KVKK: 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, Şirket: Muammer Akar Mahallesi 45/8 Sokak No: 1- B Karabağlar İZMİR adresinde mukim YASİN IŞIKLI – ERSİN HOCA İNTERAKTİF EĞİTİM HİZMETLERİ ŞTİ. ‘yi Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. 2. İNTERNET ORTAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI İş bu Aydınlatma Metni, Şirket’in sahibi olduğu ve yönettiği web sitesinde ("Site”), yer alan internet sitesinin kullanımı sırasında Kişisel Veri Sahiplerinden ve/veya üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 10. maddesi uyarınca Kişisel Verilerinizin toplanma şekilleri, Kişisel Veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. İnternet sitesi üzerinden tarafımızla paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile internet sitemiz ziyaret edildiğinde "cookies” (çerez) olarak adlandırılan bazı bilgi ve dosyalar aşağıda açıklanan nedenlerle işlenmektedir: • Kişisel verileri işlenen gerçek kişilere hizmetlerimiz noktasında geri dönüş yapmak. • Müşteri portföyü oluşturmak. • Müşteri memnuniyetini arttırmak. • Ziyaretçilerin web sitesine nereden ve hangi cihazlardan bağlandığını tespit etmek. • Ziyaretçilerin web sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğini tespit etmek. • Ziyaretçilerin ziyaret süresini tespit etmek. • Ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandığını tespiti etmek. • Web sitesi güvenliğini arttırmak. • Kullanıcılara verilen web hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak. • Hizmetlerimizin kullanımını ve etkinliğini ölçmek ve reklam sunmak. • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek, • İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek; • İnternet Sitesinin, sizin ve Şirket’in hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak. 3. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ Kişisel Verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında şirket tarafından • İnternet siteleri iletişim formları, • İnternet siteleri ziyaretleri, • İnternet sitesi sepet kayıtları, • İnternet sitesi alışveriş işlemine ait formlar, gibi kanallarla KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, elektronik ortamda çerezler yoluyla Şirketin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir. 4. İNTERNET ORTAMINDA ALINAN VERİLERİN İŞLENMESİ SONUCUNDA ELDE EDİLEN BİLGİLERE KİMLERİN ERİŞEBİLDİĞİ VE BU BİLGİLERİN KİMLERE AKTARILDIĞI Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yetkili kişilerinin erişimi bulunmaktadır. Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen bilgilere, kanunlarda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, yargı organlarıyla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarla banka, analiz şirketleri, reklam şirketleri ve satış ortaklığı şirketleri ile sekizinci maddede belirtilen çerezler paylaşılmaktadır. Kayıtlara erişimi olan kişiler Gizlilik Taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. Şirket elde ettiği kişisel verileri, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Yükümlülüğü maddesine aykırılık teşkil edecek şekilde başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. 5. ŞİRKET’İN İNTERNET ORTAMINDA VERİ İŞLEME FAALİYETİ İLE ELDE ETTİĞİ VERİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMASI VE MUHAFAZA SÜRESİ Şirket tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak; • Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, • Kişisel Verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve • Kişisel Verilerin muhafazasını Sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. İnternet ortamında alınan veri işleme faaliyeti ile elde edilen bilgiler Şirket tarafından 8. Maddede belirtilen süreler zarfında saklanmaktadır. 6. ÇEREZLERİN TÜRLERİ 6.1. BİRİNCİ TARAF ÇEREZLER: Birinci taraf alan adları bilgisayarınızdan talepte bulunduğunuz her bir internet sayfası için her defasında sadece ilgili siteye gönderilir. İnternet sitesi hem ziyaret sırasında hem de sonraki ziyaretlerinizde size tanıyabilir. Bu nedenle birinci taraf çerezleri kapalı bir tarayıcı ile pratik olarak internetten yararlanabilmek pek mümkün değildir. 6.2. ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLER: Üçüncü taraf çerezler ise internet sitesini görüntülerken bir başka internet sitesine gönderilen çerezlerdir. Üçüncü taraf çerezler, dijital pazarlama amacıyla kullanılan çerezler olup reklam sunucuları tarafından bir sitede yaptığınız davranış bilgisinin, başka bir sitede gösterilebileceği reklamlar için kullanılabileceği gibi internet sitesi analizlerinde de kullanılabilir. 7. ÇEREZLERİN SINIFLANDIRILMASI 7.1. SAKLANDIĞI SÜRE BAKIMINDAN ÇEREZLER: KALICI ÇEREZLER: Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir. OTURUM ÇEREZLERI: Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir. Oturum Çerezlerinin kullanılmasının temel amacı; ziyaretiniz süresince internet sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır. 7.2. KULLANIM BAKIMINDAN ÇEREZLER: ÇEREZ TÜRÜ NE İŞE YARAR? Bu Çerezler Kişisel Bilgilerimi Toplar mı / Kimliğimi Tanımlayabilir mi? Zorunlu Çerezler Zorunlu Çerezler internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. Sitede faaliyet göstermenizi ve sitenin sunduğu özelliklerden faydalanabilmeniz için kullanılması zorunludur. Aynı oturum içerisinde bir sayfaya geri dönüldüğünde önceki eylemleri hatırlama zorunlu çerezlerin kullanımına örnek olarak verilebilir. Zorunlu çerezlerin kimlik bilgilerini toplayabilme özelliği bulunmamaktadır. Zorunlu Çerezlerin kullanımının kabul edilmemesi durumunda sitenin önemli bir kısmının kullanılmasında ve site kullanım performansında sorun yaşayabilirsiniz. Performans Çerezleri Performans Çerezleri; ziyaret edilen alanlar, sitede geçirilen zaman ve karşılaşılan sorunlar gibi alanlarda bilgiler sağlayarak ziyaretçilerin sitemizle girdiği etkileşimin analizinde yardımcı olurlar. Performans Çerezlerinin kullanımı sitenin performansının iyileştirilebilmesi için gereklidir. Performans Çerezlerinin kimlik bilgilerine erişimi bulunmamaktadır. Performans Çerezlerinin elde ettiği tüm veriler isimsiz bir şekilde alınarak bir araya getirilir. İşlevsellik Çerezleri İşlevsellik Çerezleri, kişiselleştirilmiş çevrimiçi deneyim için "kullanıcı adı, kullandığınız dil, sayfa düzeni ayarları” gibi site kullanım tercihlerinizi hatırlanması amacıyla kullanılır. İşlevsellik Çerezleri; siteye üye olunduğu takdirde kullanılacak profil resmi ve kullanıcı adı gibi kimlik tanımlama unsurlarını içeren kişisel verilere erişebilir. İşlevsellik Çerezlerinin kullanılmasına izin verilmediği takdirde internet sitesinin performansı etkilenebilir ve bazı içeriklere erişiminiz engellenebilir. Hedefleme / Reklam Çerezleri Hedefleme ve Reklam çerezleri ziyaretçilerin ilgi alanlarına yakın içerikleri sunabilmek amacıyla kullanılır. Ziyaret ettiğiniz internet sitelerini hatırlamak; hedefli reklamlar sunmak yahut ziyaretçinin ilgi alanı dışındaki reklamların görüntülenme sayısını kısıtlamak; reklam kampanyalarının verimliliğini ölçmek amacıyla kullanılabilir. Hedefleme ve Reklam Çerezleri "Üçüncü Taraf Çerezleri” olarak adlandırılan çerez türlerinden olup; bu çerezlerin birçok türü, ziyaretçileri IP adresleri ile takip ederek kimlik tanımlayıcı bilgiler toplayabilir. Toplanan bilgiler pazarlama ve reklam amacıyla siteye reklam veren üçüncü taraflarca ulaşılabilir niteliktedir. 8. TARAFIMIZCA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE KULLANDIĞIMIZ ÇEREZLERIN SINIFLANDIRILMASI: Şirket olarak internet üzerinden 2. Maddede sayılan kişisel veri toplama yöntemleri doğrultusunda Şirket ile paylaştığınız yahut Şirket tarafından üçüncü kişilerden elde edilen Kişisel Verileriniz neler olduğu aşağıda kategorilendirilmiştir: Çerez Sağlayıcı Çerez İsmi Çerezin Amacı Cerez Süresi İşlevsel Çerezler Google eVar17 Alıcı E-mail izin bilgisi – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamaların kullanması için Her siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl Google eVar16 Alıcı ID bilgisi - Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamaların kullanması için Her siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl Google eVar15 Alıcı yaş bilgisi - Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamaların kullanması için Her siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl useinsider.com Scs insdrPushCookieStatus ins-c ins-gaSSId __cfduid ins-storage-version insdrSV ins-current-currency Videolar ile canlı sohbet gibi gelişmiş işlevler ve kişiselleştirme olanağı sunabilmemizi sağlar. scs (Session bazlı) insdrPushCookieStatus (< 1 hl=en answer.py?hl=en&answer ph19214?locale=tr_TR>info@ersinhoca.com.